Privacyreglement – Huisartsenpraktijk Te Slaa – Haarlem
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Te Slaa
Korte Spaarne 31 2011 AJ
Haarlem

Privacyreglement

Alle werknemers binnen ons team houden zich aan het privacyreglement zoals dat wettelijk verplicht is.

 1. De medewerkers van Huisartsenpraktijk Te Slaa maken gebruik van een computersysteem voor het beheren van het Elektronisch Medisch Dossier (EMD). Basisgegevens als naam, adres, telefoon, burgerservicenummer en verzekeringsgegevens worden hierin vastgelegd. Alle contacten worden in het medisch journaal geregistreerd, evenals geneesmiddelen en alle andere artikelen die aan de patiënt worden afgeleverd. Specialistenbrieven en uitslagen komen elektronisch binnen en worden aan het dossier gekoppeld. Papieren correspondentie wordt gescand  en opgeslagen in het dossier van de patiënt. De gescande documenten en alle andere papieren dragers van patiënten informatie worden door een gecertificeerd bedrijf vernietigd. Het papieren dossier wordt in het archief bewaard.
 2. De medische gegevens worden gebruikt in het kader van te verlenen zorg, ter bewaking van de kwaliteit en praktijkaccreditering en eventueel voor andere doeleinden, mits met toestemming vooraf van de patiënt.  De gegevens worden verwerkt met toestemming van de patiënt, als verwerking noodzakelijk is voor verlenen van huisartsgeneeskundige zorg, als het noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen en als het noodzakelijk is ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van de patiënt.
 3. Er is een digitale koppeling van medicatiegegevens met de apotheken in de regio. Hierin worden medicatiegegevens, intoleranties en contra-indicaties uitgewisseld met als doel de patiëntveiligheid te bevorderen.
 4. Er is een koppeling van ons computersysteem met dat van de Spoedpost (huisartsenpost in het Kennemer Gasthuis) met als doel om in de avond en nacht waarneming medische gegevens uit te kunnen wisselen. Is er sprake van een complexe zorgsituatie dan wordt de patiënt als zogenaamde zorg intensieve patiënt bekend gemaakt bij de Spoedpost, zodat de dienstdoende arts op de hoogte is van de situatie. In noodgevallen worden de gegevens direct, zonder voorafgaande goedkeuring, aan andere zorgverleners beschikbaar gesteld. Mocht u bezwaar hebben tegen bovengenoemde procedure dan kunt u dit aan ons melden. Wij passen dan de beschikbaarheid van uw gegevens aan. Per 2015 verandert dit: u moet dan actief toestemming geven om uw gegevens inzichtelijk te maken voor andere zorgverleners (zoals spoedpost en apotheek) in de regio. Voor meer informatie: ikgeeftoestemming.nl
 5. Alleen artsen, praktijkondersteuners en doktersassistentes zijn bevoegd om met patiëntengegevens te werken. Zij hebben allen een beroepsgeheim en gebruiken de gegevens alleen beroepsmatig. Patiëntengegevens worden ten minste 15 jaar bewaard, of zoveel langer als nodig is voor verantwoorde zorg.
 6.  De praktijk is aangesloten bij de UvA als opleidingspraktijk voor nieuwe huisartsen. Hiervoor worden soms video opnames gemaakt voor onderwijsdoeleinden. Voor het maken van de video wordt de patiënt om toestemming gevraagd. Video’s worden opgeslagen op beveiligde dragers en na gebruik onmiddellijk gewist.
 7. De patiënt heeft het recht om het dossier in te zien, te laten aanvullen of te corrigeren en eventueel gegevens hieruit te laten verwijderen. Indien de patiënt echter te kennen geeft dat de persoonsgegevens niet mogen worden opgenomen in een dossier, dan kan geen medische of farmaceutische zorg worden geboden. Medische en farmaceutische gegevens worden alleen met toestemming van de patiënt aan andere zorgverleners beschikbaar gesteld. Indien de praktijk aan een andere arts wordt overgedragen, dan worden alle geregistreerde patiëntengegevens aan de opvolgende arts overgedragen zonder voorafgaande goedkeuring door de patiënt.
 8.  In geval van een gemelde bijwerking op geneesmiddelen worden de medicatiegegevens zo nodig anoniem beschikbaar gesteld aan het LAREB.
 9. In het kader van de praktijkaccreditering voert de praktijk periodiek een patiënten tevredenheidsonderzoek uit. De enquêtegegevens worden anoniem verwerkt.
 10. De praktijken nemen deel aan de ketenzorgprogramma’s van de KCOETZ. Hiervoor worden patiëntengegevens verzameld en anoniem verwerkt door het Kenniscentrum in Zwolle. Het doel hiervan is om via deze analyse inzicht te krijgen in het functioneren van de praktijken in deze ketens. Deze verzameling en verwerking voldoet aan de regelgeving met betrekking tot de privacywetgeving en de WGBO. Patiënten worden voor hun deelname aan het ketenzorg programma geïnformeerd en om schriftelijke toestemming gevraagd voor deze gegevensverwerking.
 11.  Informatie aan instanties (bijvoorbeeld advocaat, politie, verzekeringsmaatschappij, bedrijfsarts) is mogelijk mits er een schriftelijke machtiging is van de patiënt. De arts verstrekt alleen de medische informatie waarvoor specifiek is gevraagd, en voor het tijdvak dat in het verzoek is aangegeven. Verstrekken van informatie door de huisarts aan instanties gebeurt uitsluitend schriftelijk. Voor het melden van besmettelijke ziekten aan de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), is géén toestemming nodig van de patiënt.
 12. Verstrekken van medische en persoonlijke gegevens aan familie:
 • Het verstrekken van nadere medische informatie gebeurt alleen door de huisarts of huisarts in opleiding, alleen na toestemming van de patiënt. Afschriften van uitslagen, brieven of de verslaglegging in het medisch dossier worden pas gegeven na beoordeling door en een eventuele uitleg van de huisarts.
 • De partner van een patiënt kan alleen informatie voor en over de patiënt opvragen als deze patiënt hiervoor schriftelijke of mondelinge toestemming heeft gegeven. Deze toestemming wordt vastgelegd in het dossier.
 • Voor kinderen tot 16 jaar hebben ouders wettelijk recht op deze informatie.
 • Kinderen tussen 12 en 16 jaar kunnen bezwaar maken tegen dat recht en aangeven dat schriftelijke en mondelinge informatie niet aan hun ouders mag worden gegeven. Ook als het verstrekken van informatie strijd oplevert met goede zorg, kan de huisarts besluiten om geen informatie te geven aan de ouders.
 • Kinderen van 16 jaar of ouder mogen zelf beslissingen nemen over de medische behandeling. Er is geen toestemming nodig van de ouders en ouders worden alleen geïnformeerd over de behandeling als het kind dat wil. Ouders mogen alleen met toestemming van hun kind medische informatie opvragen of het medisch dossier lezen.
 • Opvragen van medische informatie over ouders mag alleen na toestemming van de betreffende ouders.
 • Gescheiden ouders die samen het ouderlijk gezag dragen, hebben beiden recht om te beslissen over de behandeling en mogen het medisch dossier lezen. Ook in het geval waarin één ouder meer betrokken bij de dagelijkse zorg is dan de ander. Als een ouder geen ouderlijk gezag heeft mag deze niet over de behandeling beslissen. Dit is van toepassing op kinderen die jonger zijn dan 16 jaar.

 

Op onze website www.dokterteslaa.nl kunt u via  de link ikgeeftoestemming.nl  aangeven of u in de toekomst zou              willen participeren in het LSP (landelijk schakelpunt), wat voorlopig regionaal medische informatie inzichtelijk maakt          voor waarnemende zorgverleners (zoals de spoedpost). In de toekomst wordt dit het Elektronisch Patiënten Dossier            (EPD).

 

Indien u een klacht heeft over de privacy kunt u deze met uw huisarts bespreken. U kunt er ook voor kiezen deze in te      dienen bij de klachtencommissie van DOKh waarbij de praktijk is aangesloten.